VIDEO – Infomoment 14/12/2020 – Presentatie Masterplan Mariahof

Het gaat hier om de aanvraag voor de sloopvergunning voor de afbraak van de bestaande bebouwing en de bijhorende verhardingen (parking).

Op 14 december 2020 organiseerden de eigenaars van de verschillende sites B-post & Belgacom, gelegen rond de Uitbreidingstraat, een infomoment om zichzelf voor te stellen aan de buurt. Samen met het woonzorgcentrum St Maria van Zorgbedrijf Antwerpen vormen deze sites het voorwerp van het nieuwe Masterplan Mariahof dat in november 2020 door het Antwerpse schepencollege werd goedgekeurd.

Aan dit nieuwe collegebesluit ging twee jaar uitgebreid en doordacht onderzoek vooraf dat de basis vormde voor een ontwerp van een nieuwe site waar wonen, werken en vrije tijd hand in hand kunnen gaan.  

Op de agenda:

  • Presentatie projectpartners 
  • Toelichting visie en programma Masterplan Mariahof 
  • Toekomstbeeld Masterplan Mariahof 
  • Q&A via livechat
 

Herbekijk het infomoment via: 

Een korte samenvatting van de meest gestelde vragen: 

1. Welke meerwaarde creëert het project voor de buurt? 

In de eerste plaats een ruimtelijke meerwaarde. Door de slimme inplanting trekken we de bestaande situatie letterlijk recht en stemmen we de bebouwing van het deel aan de Singel beter af op de bebouwing van Sint-Maria aan de overkant van de Uitbreidingstraat. Hierdoor komt er meer ruimte vrij voor groene en open ruimte in een wijk die hier een tekort aan had. Ten tweede op vlak van programma of functies. Door de sites van Belgacom, Bpost en St-Maria samen te bekijken kunnen we een levendige en publiek toegankelijke plint verwezenlijken. In het verdere ontwerp gaan we op zoek naar de juiste invulling voor de gelijkvloerse verdiepingen waar horeca, dienstverlening, co-working, medische beroepen een bijdrage kunnen leveren aan de tekorten in de buurt. Dit ook als antwoord op een uitdrukkelijke eis van de stad.  

2. Hoe ziet de verder planning er uit? Wat ligt er al vast en waar kunnen de bewoners nog sturen?

 

Vandaag stellen we een eerste stap voor: het masterplan. Dat legt de krachtlijnen en de ambities vast voor het verdere ontwerp, maar gaat nog niet in detail. Het architectuurontwerp met plannen op niveau van de gebouwen, gevelontwerp en details van de parking en omgevingsaanleg moet nog verder opgemaakt worden. Voor de site van Bpost en Belgacom aan de zuidelijke kant van de Uitbreidingstraat werken de ontwikkelaars en architecten momenteel  aan de plannen en organiseren hierover een nieuw infomoment in het voorjaar van 2021. Ook het district wordt hier nauw in betrokken. Voor het noordelijke deel St-Maria moet het Zorgbedrijf Antwerpen nog eerst een architectuurwedstrijd organiseren om zo ook tot een gedetailleerd plan te komen.  

3. Is er echt nood aan kantoren in deze buurt? Door Covid-19 werken net veel mensen van thuis en veel bedrijven zullen hun beleid hier vermoedelijk wel aan aanpassen.  

Door de goede ligging vlakbij het station van Berchem is dit een unieke locatie om het gebruik van openbaar vervoer voor woon-werk verkeer te stimuleren. Bedrijven vandaag de dag zijn op zoek naar goed gelegen en energiezuinige gebouwen. En dit is maar goed ook, want enkel zo kunnen we de transitie naar duurzame mobiliteit en ondernemen verwezenlijken. De Corona-crisis heeft onze manier van werken drastisch veranderd, maar het vele telewerken heeft ook juist het belang van onze kantoorplekken als kwalitatieve ontmoetingsplek aangetoond en vele mensen hunkeren om terug te keren naar hun kantoren en collega’s. De vraag naar kantoren zal volgens ons dus helemaal niet dalen, maar het zullen wel andere kantoren zijn, met een grotere focus op gezelligheid en ontmoetingsruimtes.

4. Hoe hoog zullen de gebouwen komen?  

Over de volledige site, ten noorden en zuiden van de Uitbreidingstraat starten we met een hoogte van 4 bouwlagen. Dat sluit aan bij de hoogte van de huidige historische bebouwing in Oud-Berchem. Vervolgens leggen we hoogteaccenten waar dit op zijn plaats is. Aan het plein aan de Vredestraat komen 5 bouwlagen. Aan de kant van de Singel is de context grootschaliger en gaan we tot 8 bouwlagen, versmalt ten opzichte van de onderste 4 lagen zodat ze teruggetrokken liggen. Net omdat we de bebouwing compacter, maar hoger kunnen maken, komt er meer ruimte vrij voor groen. Bovendien is het de ambitie van de stad om van de Singel een echte stadsboulevard te maken in plaats van de huidige gewestweg. Dit vraagt om gebouwen met een zekere uitstraling en hoogte.

5. Waar bevinden zich de in- en uitrit van de ondergrondse parkeergarage? Welke gevolgen heeft het project voor de wijkcirculatie?  

De inrit van de parkeergarage voor de kantoren wordt voorzien in een nieuwe straat die rechtstreeks aantakt op de Singel en niet verbonden is met de Meibloemstraat. Hierdoor kan dit gedeelte ontsloten worden zonder enige extra mobiliteitsbelasting op de rest van de wijk. Mobiliteitsstudies tonen dan ook aan dat de invloed van dit deel van het project op het verkeer in de buurt bijna verwaarloosbaar is.  AWV, het Vlaamse agentschap dat instaat voor het beheer van de Singel (= gewestweg), heeft deze oplossing goedgekeurd. Er wordt bovendien een model shift van 20% geambieerd. Dit wil zeggen dat maar 20% van de gebruikers van de site met de wagen mogen komen. Voor de appartementen en het woonzorgcentrum ter hoogte van Sint-Maria moet er door de aan te stellen ontwerpers nog bekeken worden waar de inrit van de ondergrondse parkeergarage best zou komen. 

6. Hoe zit het met de veiligheid in de Uitbreidingstraat? 

De parkeerstroken in dit stuk Uitbreidingstraat verdwijnen, maar de straat zelf blijft tweerichting en de bushalte blijft behouden. Door de straat licht te versmallen en extra bomen te planten zorgen we voor verkeersremmende maatregelen. Aan de Meibloemstraat komt er een verkeersplateau bij en het verkeerplateau aan de Anjelierstraat blijft behouden en wordt uitgebreid. Dit plateau zorgt tevens ook voor de voetgangersverbinding doorheen het Gasthof en de vlotte aansluiting met de fietsbrug en Park Brialmont. De heraanleg zorgt voor een sterke vergroening van het straatbeeld en de heraanleg van de voetpaden. 

7. Welke parkeerplaatsen verdwijnen er en worden deze gecompenseerd in de ondergrondse parking? 

 

De nieuwe kantoren, woningen, diensten en woonzorgcentrum zullen voorzien worden van een ondergrondse parking om hun eigen parkeervraag op te vangen. De Antwerpse bouwcode legt voor nieuwbouwprojecten namelijk een zeer strenge parkeernorm op. Deze parking dient op eigen terrein gerealiseerd te worden, dit net om nabijgelegen (woon)straten van parkeerdruk te ontlasten. Door de nieuwe groene aanleg van het stuk Uitbreidingstraat ter hoogte van Sint-Maria, zullen er hier inderdaad enkele openbare parkeerplaatsen verdwijnen. Ter compensatie hiervan bekijken wij nu met stad en district op welke manier we dit kunnen opvangen in de nieuwe parking. Er kunnen zowel deeltijdse als voltijdse parkings voor de bewoners ter beschikking worden gesteld, vooral ’s avonds, ’s nachts en in het weekend wanneer de parkeerdruk in de wijk het hoogst is. We zouden deze plaatsen dan met maandabonnementen via het voordelige systeem ‘buurtparkings’ van stad Antwerpen kunnen verhuren. De parking zal hiervoor speciaal een aparte toegang met lift en trap krijgen aan de kant van de Uitbreidingsstraat. Om een goede inschatting te maken hebben we ook een parkeeronderzoek uitgevoerd. De volgende stap is nu deze resultaten te bespreken met de stad en district. Op het volgende infomoment kunnen we hier dan concreet over terugkoppelen.  

8. Wordt er een fietsenstalling voor de buurtbewoners voorzien?  

Momenteel bekijken we ook de mogelijkheden om de ondergrondse fietsenstalling open te stellen voor de buurt en hoe we dit kunnen organiseren. Hierbij houden we ook rekening met extra mogelijkheden zoals deelfietsen. Dit zou dan ook werken volgens het systeem van buurtfietsenparkings van stad Antwerpen met maandelijkse abonnementen. 

9. Hoeveel groen komt er extra bij? En blijven de huidige bomen behouden?  

Belangrijk pluspunt van het masterplan is de uitbreiding van het groen in de buurt met ruim 11.000m² functioneel groen. Daarnaast zet het masterplan in op het verbinden van deze groene ruimtes en de site met elkaar, doordat het verschillende doorsteken voor de zachte weggebruiker voorziet. De hele site zal dus veel toegankelijker zijn voor buurtbewoners dan op dit moment het geval is. Een groot deel van deze nieuw ontstane groene ruimte zal overgedragen worden aan de stad als publieke ruimte, zoals bijvoorbeeld het park waar de verlaten BPost parking zich momenteel bevindt. Prominente en gezonde bomen blijven zoveel mogelijk behouden en er worden ook nieuwe toekomstbomen aangeplant. Een boomdeskundige zal ons hierin bijstaan.

10. Wat is de timing van de bouwwerkzaamheden? 

Voor de zuidelijke zijde aan de Singel zal er tijdens de kerstvakantie een aanvraag tot het slopen van de leegstaande Bpost en Belgacom gebouwen worden ingediend terwijl we verder werken aan de architectuurplannen. In het voorjaar 2021 voorzien we een nieuw communicatiemoment om samen de gedetailleerde plannen van de kantoren te voor te stellen. Daarna zullen we een omgevingsvergunning  aanvragen. Als alles goed gaat, vatten de bouwwerken aan in 2022, en is de site klaar in 2024. 

In 2021 zal het Zorgbedrijf een wedstrijd organiseren voor architecten en aannemers om voor de noordelijke zijde het masterplan te vertalen naar een concreet project. Eens de winnaar bekend is, zullen ook voor deze zijde gedetailleerde plannen worden uitgewerkt. Als alles goed gaat zullen de werken starten in 2023 en eindigen in 2028 doordat de werf in verschillende fases zal worden uitgevoerd.