7 februari 2023

Wat is de status van het vergunningstraject van de kantoren?

Voordat een project effectief van start kan gaan, moeten er een aantal vergunningstrajecten worden doorlopen.

Een eerste omgevingsvergunning voor het bouwen en uitbaten van de 3 kantoorgebouwen met ondergrondse parking, werd door het College van Burgemeester en Schepenen op 16 mei 2022 goedgekeurd. Hoewel de Stad Antwerpen het project steunt, werd tegen deze vergunning een administratief beroep aangetekend bij de Deputatie van de Provincie Antwerpen door omwonenden. Ook werd er gelijktijdig beroep aangetekend bij de Vlaamse Regering tegen de goedkeuring van de gemeenteraad inzake het wegenistracé. Deze laatste heeft in dit geval slechts bevoegdheid over het aspect van de wegenis van het project.

In de evaluatie van het beroep tegen de wegenis (tussen de gebouwen en een deel aan de westelijke zijde van het project) werd slechts één beroepsgrief betreffende het statuut gegrond bevonden. Om die reden besliste de Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken om het gemeenteraadsbesluit van 25 april 2022 te vernietigen. Dit administratief punt zal worden rechtgezet door een nieuw rooilijnenplan in te dienen. Het betreft een louter technische aanpassing, de desbetreffende paden uit de originele omgevingsaanvraag waren en blijven publiek toegankelijk.

Voor het overige blijft het dossier ongewijzigd. Procedureel was het echter niet mogelijk om gewijzigde stukken toe te voegen aan het lopende dossier, waardoor de originele omgevingsvergunningsaanvraag werd ingetrokken. Een nieuwe aanvraag zal binnenkort worden ingediend.