1 juni 2023

Start afbraakwerken gebouwen BPost en Belgacom te Berchem

Deze content is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze content te bekijken.

Bekijk het interview van ATV met Sven Debondt van Alides, in verband met de start van de sloopwerken van de gebouwen van Belgacom en Bpost aan de Uitbreidingstraat te Berchem. Bron: atv.be

Vorige week startte de NV Spitfire (een samenwerking tussen de projectontwikkelaars CORES en Alides) met de afbraak van de verlaten gebouwen van Belgacom en Bpost aan de Uitbreidingstraat te Berchem. De ontwikkelaars kregen hiervoor op 28 mei 2021 de sloopvergunning. Binnenkort wordt ook opnieuw een bouwaanvraag ingediend voor de kantorenontwikkeling, nadat de eerste vergunning werd ingetrokken in functie van een administratieve rechtzetting in het aanvraagdossier.

Afbraakwerken van start

In afwachting van de nieuwe vergunningsaanvraag voor de bouw van de kantoren, werd beslist om alvast de vergunde sloopwerken van de oude gebouwen aan te vatten. De opdracht werd toegewezen aan Van Loo Projects. De werken zouden tegen medio september voltooid moeten zijn.

Eens de afbraak afgerond is, zal de meerwaarde van de komst van het nieuwe kantorenproject met bijkomende open groene ruimte voor de buurt meteen ook duidelijk worden.

Even terug naar het begin

Eind november 2020 legde de stad Antwerpen het definitieve kader vast voor de site Mariahof in de Uitbreidingstraat in Berchem. Concreet gaat het over de sites met de verlaten gebouwen van bpost en Belgacom en de site van woonzorgcentrum Sint-Maria. Door de unieke ligging van de site, vlakbij het station Antwerpen-Berchem, in de nabijheid van de “fietsostrade”, alsook nabij alle mogelijke vormen van openbaar vervoer, is deze plek volgens het stadsbestuur een unieke locatie voor moderne energiezuinige kantoren, klaar voor de toekomst. Bovendien is de site ideaal gelegen om het gebruik van duurzaam en openbaar vervoer voor woon-werk verkeer te stimuleren.

Uit de rapporten van JLL, wereldleider in de kantorenvastgoedsector, blijkt dat de leegstand in de hele Antwerpse kantorenmarkt gedaald is van 7,5% in 2021 naar 4,8% in 2022. De vraag naar duurzame, goed gelegen kantoren nabij een stationsomgeving is bijzonder groot. In de kantorengordel te Berchem is meer dan 98% van de kantoren verhuurd.

“De beschikbare kantoorruimte is versnipperd over een sterk verouderd patrimonium en de impact van de ESG-criteria (eisen inzake duurzaamheidsaspecten) beginnen wel degelijk door te wegen op de vraag. Dit zorgt ervoor dat de vraag naar nieuwe, moderne, duurzame kantoren met ruime plateaus groeit en het aanbod momenteel niet in lijn ligt met deze vraag. Nieuwe projecten zijn noodzakelijk om aan de verduurzaming van het kantooraanbod en bijhorende vraag tegemoet te komen.” ​ Steven Peeters, Head of Office Agency Flanders – JLL

Kantoren worden vandaag meer dan ooit kwalitatieve ontmoetingsplekken voor collega’s. Cruciaal voor bedrijven om werknemers aan te trekken in tijden van een ‘war on talent’. Duurzame bereikbaarheid en een gezellig en groen kader staan hierbij centraal.

Het masterplan Mariahof is het resultaat van een langdurige samenwerking tussen de stad, het district en de verschillende projectpartners, waarbij de specifieke noden van de buurt werden meegenomen om tot een kwalitatief ontwerp voor een beeldbepalende site te komen met een duidelijke meerwaarde voor de buurt.

Door in de ontwikkeling van de masterplanvisie ook het zorgbedrijf Antwerpen, eigenaar van de Sint-Mariagebouwen, mee te betrekken kon een stedenbouwkundig ontwerp worden gemaakt over het gehele bouwblok heen en met integratie van openbaar groen. Zo wordt in het masterplan Mariahof onder meer gekozen voor een uitbreiding van 11.000m2 waardevol groen voor de buurt. De ontwikkeling is erop gericht om het bestaande park en de open ruimte te vergroten en de gebouwen te integreren in een groene omgeving met een levendige plint gericht op de buurt.

De ontwikkelaars deden beroep op kwalitatieve ontwerpers uit Antwerpen: het team AWG-architecten, m² architecten en de landschapsontwerper Omgeving werden aangesteld om met kennis van zaken op deze site een duurzaam kantoorproject met een grote architecturale kwaliteit te ontwerpen en dit in lijn met de strategische visie van de stad Antwerpen.

De status van het vergunningstraject toegelicht

Voordat een project effectief van start kan gaan, moeten er een aantal vergunningstrajecten worden doorlopen. Zo werd een eerste omgevingsvergunning voor het bouwen en uitbaten van 3 kantoorgebouwen met ondergrondse parkeergarage door het college van burgemeester en schepenen op 16 mei 2022 goedgekeurd.

Hoewel de Stad Antwerpen het project steunt, werd tegen deze vergunning een administratief beroep aangetekend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen door omwonenden. Ook tekenden ze gelijktijdig beroep aan tegen de goedkeuring van de gemeenteraad van de Stad Antwerpen inzake het wegenistracé bij de Vlaamse Regering.

In de evaluatie van het beroep tegen de wegenis werd slechts één beroepsgrief gegrond bevonden, en dit omdat de interpretatie van de wetgeving terzake tijdens het vergunningentraject werd bijgestuurd.

De gegronde beroepsgrief betrof het statuut van de dwarse paden tussen de gebouwen en de Uitbreidingstraat en de Singel. Om die reden besliste de Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken om het gemeenteraadsbesluit van 25 april 2022 van de stad Antwerpen te vernietigen.

Nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag

Omdat er gewijzigde dossierstukken moeten worden ingediend, moest de originele omgevingsvergunningsaanvraag worden ingetrokken.

De projectontwikkelaars zullen dit aspect nu administratief rechtzetten bij het indienen van de nieuwe aanvraag.

Interactie met de ​ buurt

Voor de concrete invulling van het gelijkvloers van de kantoren, en de aanleg van het nieuwe park, werden gesprekken opgestart met de buurt. Een horecazaak, kindercrèche of buurtcentrum behoren tot de mogelijkheden om de integratie van de nieuwe ontwikkeling te bevorderen. Maar ook voor nieuwe sport en spelinfrastructuur is er ruimte in het buurtpark.

Daarnaast zijn de ontwikkelaars ook bereid om mee na te denken over het dubbel gebruik van de parkings met laadinfrastructuur in de ondergrondse parkeergarage.

Wie ideeën of concrete plannen heeft, kan die melden via het contactformulier van deze website.

Op deze website zal ook alle informatie met betrekking tot de afbraak en de volgende stappen in het vergunningstraject transparant worden toegelicht.

Wie vragen heeft, kan via het contactformulier ook steeds een afspraak maken voor een persoonlijke toelichting.

In de komende maanden zullen er ter toelichting van de kantorenontwikkeling ook nog bijkomende communicatie initiatieven worden genomen.